Договор

 • Home
 • Договор
Shape Image One

ЗА ГРИЖА, ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕ В

КЪЩА ЗА ДЕЦА „БЪРБОРАНИ“

Днес, ……………….., в гр. Бургас, се подписа настоящия договор между:

 1. Къща за деца „БЪРБОРАНИ“ с адрес: гр. Бургас, ул. „Кавала“ №
  10, чрез „Нави 88“ ЕООД, ЕИК: 204558435, със седалище и адрес на
  управление: гр. Ямбол, ж.к. „Хале“, бл. 9, вх. Ж, ет. 5, представлявано
  от управителя Иван Христов Тодоров, тел. 0895431943, и
 2. …………………………………., ЕГН: ………………., с адрес за
  кореспонденция:
  ………………………………………………………………….., тел. за
  контакт: ……………………………, e_mail: ……………………, в
  качеството си на родител на детето
  ……………..…………………………………………………………..,
  ЕГН: ………………….,
  при следните условия:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Настоящият договор регламентира отношенията между родителите
и Къща за деца „БЪРБОРАНИ“.
Чл. 2. Къща за деца “БЪРБОРАНИ” организира дневни занимания за
деца на възраст от 1 г. и 3 мес., които могат самостоятелно и стабилно да ходят,
до 5 годишна възраст, както и отглеждане и обучение, като осигурява
материално-техническа база, персонал и други необходими условия за
нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.
Чл. 3. Дейността в къщата се ръководи от Управител. Управителят
ръководи организационно цялата дейност на къщата и осъществява
методическото ръководство във всяко направление на дейността, подпомаган от
възпитатели с педагогическо образование и непедагогически персонал.
Чл. 4. Договорът между родителите и детската къща се сключва за срок
от една година, с начало – датата на постъпване на детето в Детската къща.
Чл. 5. Детска къща „Бърборани“ е с работно време от понеделник до
петък от 08:00 ч. до 17:30 ч. Детската къща работи целогодишно, с изключение
на официалните празници и с почивки не по-малко от 10 дни на Коледа и
Великден, като конкретните дати на почивките се уточняват ежегодно.
Чл. 6. Родителят се задължава да заплаща уговорената такса и да спазва
описаните в настоящия договор задължения.
 

ІІ. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Родителят възлага, а Къща за деца “БЪРБОРАНИ” чрез „Нави 88“
ЕООД приема, срещу заплащане на месечна такса да осигури грижа, обучение и
възпитание на дете от една година и три месеца до петгодишна възраст.
Договорът се сключва за период от 12 месеца.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД.

Чл. 8. Редовното работно време на  Къща за деца “БЪРБОРАНИ” е всеки
работен ден, от понеделник до петък, от 8:00 до 19:00 ч.,  с изключение на
националните празници и официални празници, с ваканции от не по-малко от 10
дни на Коледа и Великден, датите на които се уточняват ежегодно.
Чл. 9. Къща за деца “БЪРБОРАНИ” работи при следния вътрешен ред:
а) за реда в помещенията следят лицата, на които е възложена грижата за
децата;
б) не се допускат до Къщата деца, които видимо са болни от заразни болести,
които могат да навредят на тях или на други лица. В случай че възникнат
признаци на заболяване след постъпването на детето, възпитателите или
управителят незабавно се свързват с родителя/настойника или упълномощеното
от него лице за прибиране на детето.
в) след приключване на заниманията, децата напускат Детската къща,
придружени от родител/настойник или упълномощено от родител/настойник за
придружаване на детето лице;
г) забранено е излизането на деца от Къщата без придружител;
д) забранено е дъвченето на дъвка и ползването на мобилен телефон в Детската
къща по време на престоя на детето;
е) забранено е внасянето на предмети, които са опасни за здравето на детето, на
другите деца и възпитателите в Детската къща;
ж)  употребата на алкохолни напитки в помещенията на Детската къща е
забраненa. Забранено е внасянето на храни и напитки от родителите и от други
лица, освен с изричното съгласие на управителя.
з) храната, която се предоставя на децата е съобразена с възрастовите и
здравните им нужди и включва ежедневно различни плодове. Забранено е
даването на децата на различна храна.
и) забранена е всякаква форма на насилие от и към децата;
е) при установяване на тежка или системна форма на насилие, нарушаване на
дисциплината или вътрешния ред от дете, учителят отсранява детето от занятия
и незабавно се свързва с родителя  за разрешаване на проблема или съответно
взимане на детето от Детската къща. При установено насилие над дете от
възпитател, управителят незабавно отстранява възпитателя и предприема
необходимите законови мерки.
й) всички официални съобщения от и към Детската къща се правят в писмена
форма, включително и в електронен вид, чрез електронния адрес на Детската
къща;
3.3. При неспазване на правилата се прилагат санкции в следния ред:
а) забележка;
б) предупреждение за изключване от Къщата;
в) изключване от Къщата.
 

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

Чл. 10. В Детската къща се приемат деца на възраст от 1 година и 3
месеца до 5 годишна възраст с нормално психическо и физическо развитие.
Чл. 11. Приемането на документи се извършва от управителя или
упълномощено от него лице.
Чл. 12. Документите, необходими за прием на дете в къщата са следните:

 1. Писмено заявление от родителя – образец;
 2. Копие от акт за раждане на детето;
 3. Попълнена анкетна карта – образец;
 4. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво и
  не е било в контакт със заразно болни с дата до 3 дни преди
  постъпване на детето в детската къща;
  Чл. 13. При постъпване в Деската къща родителите следва да представят
  писмена декларация за наличие или липса на алергии на детето, като при
  наличие на такива родителят следва да изброи подробно същите.
    
  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЪЩА ЗА ДЕЦА “БЪРБОРАНИ”.
  Чл. 14. (1) Персоналът на Къщата полага адекватна грижа за всяко дете,
  съобразена с неговите нужди и се грижи за развитието на неговите знания и
  умения, съобразно възрастта на детето.
  (2) Къща за деца “БЪРБОРАНИ” се задължава да осигури нормални,
  безопасни и здравословни условия за децата.
  (3) Къща за деца “БЪРБОРАНИ” се задължава да уведомява родителите
  за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение, за начина
  му на общуване с другите деца.
  (4) Къща за деца “БЪРБОРАНИ” осигурява персонал, притежаващ
  необходимата квалификация за извършване на възпитателна дейност,
  провеждане на образователни занимания за деца и полагане на грижа за
  здравето и безопасността на децата.
  (5) Дейностите и заниманията, които Детската къща предлага, са
  съобразени с индивидуалните и групови потребности на децата. 
  (6) Къща за деца “БЪРБОРАНИ” осигурява два пъти в седмицата
  обучение по английски на децата, включено в месечната такса. Къща за деца
  “БЪРБОРАНИ” може да предлага допълнително участие в школи и ателиета,
  които не влизат в задължителната програма на децата. Участието става по
  желание на родителите срещу допълнително заплащане.
              (7) Възпитател от Къщата има право да не допуска или да прекъсне
  престоя и върне дете, ако има съмнение за неговото здравословно състояние (с
  видими симптоми като кашлица, хрема, висока температура, оплаквания за
  физическо неразположение, обрив и други подобни).
  (8) При провеждане на занятия в институции, различни от детската къща,
  отговорността се носи от съответната институция. При провеждане на занятия в
  институции, различни от Детската къща, Детската къща следва да изиска
  предварително писмена декларация – съгласие от родителя.
  (9) Къща за деца „БЪРБОРАНИ“ чрез „Нави 88“ ЕООД добросъвестно
  съхранява предоставените от родителите лични данни за децата,
  родителите/настойниците и/или упълномощените от тях лица с цел осигуряване
  безопасността на децата. С подписването на този договор,
  родителят/настойникът се съгласява Къща за деца „БЪРБОРАНИ“ чрез „Нави
  88“ ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от
  родителя/настойника лични данни за него, детето и трети лица (при
  необходимост), при спазването на Закона за защита на личните данни.
  Чл. 15. Детската къща разполага с правото да промени размера на
  обучителната такса с до 10 %, с едномесечно предизвестие, еднократно в
  рамките на действие на настоящия договор. При промяна на таксите Детската
  къща се задължава да уведоми своевременно родителите по имейл. При
  несъгласие с новия размер на таксите родителите имат право да прекратят

договора с двумесечно предизвестие, отправено писмено или по имейл до
Детската къща в срок до 15 дни от датата на актуализацията на цените.
Чл. 16. Детската къща има право да получи уговорените депозит и
възнаграждение за извършените по договора между Детската къща и законния
представител на детето дейности, както и да получи обезщетение при
претърпени имущетсвени вреди от действия на дете/родител/настойник или
друго упълномощено да представлява или придружава детето лице.
Чл. 17. Детската къща има право да получава пълна инфомация за
здравето, емоциналното и психическото състояние, семейната обстановка на
детето, както и за всяка промяна на лицето, което ще придружава и взима детето
от Детската къща.
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.
Чл. 18. (1) Родителите следва да водят в Къщата детето в такова
здравословно състояние, което да не представлява заплаха за него и за другите
деца.
(2) Родителите се задължават при записване на детето в Къщата да
осигурят необходимите пособия, дрехи/обувки и/или други материали, за които
Детската къща своевременно ще ги уведоми.
(3) Родителите следва да се съобразяват с работното време на Къщата. 
(4) Родителите се задължават да уведомят писмено управителя на
Къщата и възпитателите, ако детето има алергии към определени храни,
препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни
и/или специални грижи и внимание.
(5) Родителите се задължават да положат всички необходими усилия
техните деца да спазват задълженията по настоящите общи условия.
(6) Родителите носят пълна имуществена отговорност за вреди,
причинени от техните деца.
(7) Родителите се задължават да уведомяват своевременно управителя,
ако настъпят промени в здравословното състояние на детето, както и за
всякакви други фактори, които биха били от значение за здравето и обучението
на детето и другите деца в Детската къща.
(8) При връщане на детето в Детската къща след преминато заболяване,
родителят следва да предостави на Детската къща медицински документ – в
доказателство на здравословното състояние на детето.
(9) Родителите уведомяват писмено управителя на Къщтаа и предоставят
писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от Къщата в случаите,
когато това лице не е посочено в заявлението за записване. При промяна на това
лице, родителите следва своевременно да уведомят Детската къща.
(10) В случаите, когато това е необходимо, родителите се задължават да
предоставят в писмен вид допълнителна информация относно психическото и
физическото състояние на детето (извън тази посочена в заявлението за
записване): допълнителни данни за здравословното състояние на себе си и на
детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно
управителя при промяна в тези данни. 
(11) Родителите се задължават да заплащат своевременно таксите за
Къщата и всички други възникнали задължения.
(12) При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане
на ограничителни мерки по ЗЗДН, родителят незабавно уведомява Управителя.

(13) Навсякъде в настоящия договор под думата родител се разбира лице,
което не е лишено от родителски права и чиито родителски права не са
ограничени, или лице, което е настойник на детето.
 

VII. ДЕПОЗИТ, ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 
Чл. 19. С подписването на Договор за грижа, обучение и възпитание на
дете в Детската къща родителят се счита за изцяло информиран за размера на
дължимия депозит, месечна такса и условия за заплащане на същите на
Детската къща.
Чл. 20. Родителят следва да заплати на Детската къща депозит в
уговорения в Договор за грижа, обучение и възпитание на дете с Детската къща
размер и срок. Депозитът е с цел запазване на място, при невъзможност детето
да постъпи веднага в къщата.
Чл. 21. Размерът на таксите е следния:
 
Чл. 22. (1) Месечната такса се заплаща до 5-то число на съответния
месец, за който същата се дължи, в български лева по банкова сметка на „НАВИ
88“ ЕООД, както следва: IBAN: BG43STSA93000029159456, BIC: STSABGSF.
(2) Таксата за 1 ден се заплаща авансово при постъпване на детето в
къщата, по посочената банкова сметка.
(3) Депозитът за запазване на място се заплаща в деня на подписване на
договора, в български лева по банковата сметка на „НАВИ 88“ ЕООД.
Чл. 23. След заплащане на депозита или таксата, родителят представя
платежен документ за извършения превод или го изпраща на електронен
адрес:  houseforkids2022@gmail.com
Чл. 24. В отделни случаи къщата може да приеме в занималнята дете, без
да има постъпило плащане. В тези случаи родителят трябва да извърши
плащането без забавяне, не по-късно от петия работен ден след постъпването на
детето.
Чл. 25. Заплатени такси не се връщат освен при наличие на изрично
уредени в Договора предпоставки.
Чл. 26. Детската къща предоставя отстъпка в размер на 10 % при
авансово заплащане на едногодишния размер на таксата.
Чл. 27. При боледуване и след представяне на медицинска
бележка отстъпка се прави само ако детето отсъства 15 или повече поредни дни.
Отстъпката е в размер на – 25 % от таксата. Корекцията на таксата се извършва
за следващия календарен месец.
Чл. 28. В таксите се включват разходи за храна и консумативи за
отглеждането, грижата и обучението на детето.
Чл. 29. В отделни случаи е възможно да се планират и провеждат
мероприятия, разходите за които не са включени в съответните такси. В тези
случаи Детската къща  предварително информира и съгласува с родителите
допълнителните разходи и такси.
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
 
Чл. 30. Договорът се допълва и/или изменя само при постигнато взаимно
съгласие между страните, изразено в писмена форма.
Чл. 31. (1) Договорът се прекратява:

a) По взаимно съгласие на страните;
б) При закриване на детската къща;
в) По причини, свързани със здравословното състояние на детето;
г) Автоматично, с изтичане на срока на договора;
д) Едностранно от родителя с двумесечно предизвестие;
е) Едностранно от детската къща с едномесечно предизвестие;
(2) При прекратяване на договора по взаимно съгласие, при закриване на
детската къща или по причини, свързани със здравословното състояние на
детето, детската къща връща на родителя 60 % от остатъка на авансово
внесените месечни такси, ако има такива, в 60 дневен срок от датата на
прекратяване на договора.
 

IX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. Всички спорове, възникнали във връзка с договора, ще се уреждат
по пътя на преговори между страните. В случай че не бъде постигнато съгласие,
спорът ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния граждански съд.
  Чл. 34. Ако клауза от този договор противоречи на императивна
разпоредба на нормативен акт, важи съответната разпоредба от този акт.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра
– по един за всяка от страните.

За Детска къща „БЪРБОРАНИ“
чрез „НАВИ 88“ ЕООД: _______ РОДИТЕЛ: